Szinva Net Informatikai Zrt. - Alkalmazás fejlesztés
 

 

 
 

 

 

In the name of excellence

“Quality, reliability, helpful business behaviour which places demands of clients above all, providing solutions and security. Szinva Net Pte. Co. Ltd. – keeping its flexibility and versatility – aims to create long-lasting values in informatics.”

/Citation from Quality Assurance Policy of Szinva Net/

Szinva Net Informatics Co. Ltd. was founded in 1988. Business of us covers the whole territory of Hungary and through our partners we can run a nationwide network. Basis of our growth were continuous vocational training and comprehen- sive education of our colleagues and high standard of services provided by Szinva Net.

Over selling of hardware and software we are surely able to match all challenge in the field of IT through which we can en- sure an uncomplicated course of business for you and your firm. We are not simply planners, contractors, service/maintenance base, merchants and professionals but moreover your partner who is able to tackle all problems in connection with informat- ics and keep off them in a long distance. Our business success is based on safety, calm and efficient run of your enterprise which process is unimaginable without adequate informatics in background.

 

Our activities:

Distribution and assembly of IT tools

Deployment and configuring IT systems

Systems integration and – operation

Designing complex IT systems

Customising IT system support, operation

Maintenance and service

Planning and implementing local (LAN) and inter-site (WAN)

IT Security solutions

IT assessment and consultancy

Training for users and for system administrators

Developing software to satisfy unique demands

 

Contact Us

Miskolc – Centre

Erenyő u. 1. H-3518 Miskolc

Phone: +36 (46) 533-033

Fax: +36 (46) 401-819

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Budapest – Office

Váci út 1-3., H-1062 Budapest,

WestEnd Offices "A" Torony

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2018. 01. 10.

 

Hirdetmény

A Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.05-10-000527; továbbiakban a „Társaság”) az alábbi hirdetményt teszi közzé:

 

A Társaság a 2017. december 11. napján meghozott 2/2017 (12.11.) számú közgyűlési határozatával a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Társaság teljes alaptőkéjét képező 40.000.000 Ft, azaz Negyvenmillió forint, 199 db, egyenként 200.000.- Ft, azaz Kétszázezer forint névértékű, nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvényének („A” részvénysorozat), és egy darab 200.000,- Ft azaz Kétszázezer forint névértékű, nyomdai úton előállított osztalékelsőbbségi részvényének („B” részvénysorozat) dematerializált részvénnyé történő átalakításáról döntött.

 

A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott helyen és megjelölt időszakban nyújtsák be azzal, hogy a benyújtással egyidejűleg jelöljék meg azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek. Ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni.

 

A részvények benyújtásának helye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.

 

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak: 2018. január 11-től 2018. március 11-ig.

 

A részvények a fent megjelölt benyújtási helyen, munkanapokon 9 és 17 óra között nyújthatók be.

 

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2018. március 12.

 

Az átalakítás lezárásának időpontja: 2018. május 11. azzal, hogy ha minden részvényt benyújtásra került, akkor az átalakítás korábban is lezárható.

 

Az átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított értékpapír benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap.

 

A kibocsátó a nyomdai úton előállított értékpapírt az átalakítás napjával érvénytelenné nyilvánítja és dematerializált értékpapírrá alakítja.

 

A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

 

A nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtottnak tekintendő, abban az esetben, ha:

 • a részvényes a benyújtásra nyitva álló időtartamon belül, a megadott helyen azt benyújtotta, valamint azzal egyidejűleg megnevezte azt a befektetési szolgáltatót, amelynél értékpapírszámlával rendelkezik, továbbá
 • a Társaság a Tpt. 10.§ (4) bekezdése alapján a központi értéktárnál letétként elhelyezett részvényeket érvényesen benyújtottnak tekinti, amennyiben az értékpapír tulajdonosa értékpapír-számlával rendelkezik.

 

Az érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámait a Társaság nyilvántartásba veszi, és a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a központi értéktár a kibocsátó számára vezetett központi értékpapír-számlán tartja nyilván azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illetik.

 

Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír tulajdonosa követelheti a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés már megtörtént, a dematerializált értékpapír ellenértékét.

 

Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő, a tulajdonos által át nem vett dematerializált részvényeket a Társaság az átalakítástól számított hat hónapon belül befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti.

 

A Társaság az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben is.

 

Budapest, 2018. január 10.

 

Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 


 

2015. 04. 08.

 

Sajtóközlemény

 

rugalmas foglalkoztatási formákat vezetett be a szinva net zrt.!

 

 

Hamarosan zárul a Szinva Net Informatika Zrt. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0848 azonosítószámú „Rugalmas munkahelyi formák megvalósítása a Szinva Net Kft-nél” című projektje. A pályázat 2012-ben került benyújtásra és 2014-ben 8 434 139 Ft támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretében.

 

 

A projekt keretében a Szinva Net Zrt. rugalmas foglalkoztatási formákat vezetett be rugalmas munkaidővel, túlmunka tervszerű csúsztatásával illetve a munkaterhelés ciklikusságához igazodó munkarenddel. A projekt fő célja a munka és magánélet összeegyeztethetőségének elősegítése, értékes munkaerő megtartása volt, melyek elősegítik hosszú távon a cég kapcsolatrendszerének bővülését illetve bevételének növelését. A Szinva Net Zrt. Magyarország egyik vezető informatikai vállalkozása, tevékenységi körük az egész országra kiterjed. A vállalkozás célja, ügyfélkörének bővítése, valamint a meglévő ügyfelek megtartása. Ehhez azonban a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak megtartása szükséges. A cég munkatársai kötött munkaidőben dolgoztak, a mindennapi munkájukat határidők szabták és szabják meg, így előfordult, hogy túlórázniuk kellett, a cég a mindennapi munkavégzésen szeretett volna javítani. A rugalmas foglalkoztatás iránti igény mind a vezetőség, mind pedig a munkatársak részéről megjelent. A projekt során 8 fő vett részt Szervezetfejlesztési tréning 1-2. modulján, továbbá 3 fő a Szervezetfejlesztési tréning 3-4. modulján. A képzéseken résztvevők a szakmailag legképzettebb oktatóktól sajátíthatták el a megfelelő tudást, amely a cég fejlődéséhez elengedhetetlen volt. Ezt a tudást folyamatosan frissítik a pályázat befejezését követően is, ezért az, nem avul el.

 

 

A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése által hatékonyabban működik a cég, erős szervezeti egység alakult ki, így már a meglévő partnerkör megtartása és bővítése is megvalósult. A munkatársak rugalmas munkaformában dolgoznak tovább, illetve béren kívüli juttatásokban részesülnek a projekt befejezését követően is.

 

A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza.

 

"duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik."

 

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját. 2016 szeptemberétől öt képzési területen (műszaki, informatika, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok) indulnak el a duális képzési formájú szakok. A Kaposvári Egyetem agrár és gazdaságtudományok képzési területen indít duális képzési formában szakokat. A duális képzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet (december-január és május-július hónapokban, illetve augusztus egy részében) pedig a gyakorló helyen.

 

A Gazdaságtudományi Kar képzéseinek időterve: Letöltés

 

Egész évben, illetve az ennek során elvégzett munkáért a hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet. A duális képzéses formából mind a hallgató, mind a vállalat kötelezettség nélkül kiléphet, a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások szerint. Ebben az esetben a hallgató a "normál" nem duális formában folytathatja a szakon elkezdett tanulmányait. 

 

Felvételi eljárás

 

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2016-os felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll:

 

 1. állami általános felvételi eljárásból, mely megegyezik a „hagyományos” (azaz a nem duális formában hirdetett) alapképzési szakra történő felvételi eljárással, és
 2. vállalati felvételi szakaszból.

 

A felvételi tájékoztatóban a "hagyományos" alapszakok mellett lábjegyzetben feltüntetésre került, amennyiben az adott alapszak duális formában is indul. A jelentkezés menete a következő: a jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban (felvételi eljárás 1. szakasza).

 

A jelentkezési határidő: 2016. február 15.

 

Amennyiben a duális formájú szakra szeretne a jelentkező felvételt nyerni, úgy ezzel párhuzamosan fel kell vennie a kapcsolatot az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel. Az intézménnyel együttműködő vállalati partnerek közül a jelentkező választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at. A partnerszervezetek profiljáról, elérhetőségeiről részletesebb információkat a vállalat saját honlapján lehet tájékozódni. Az együttműködő szervezetek listája a karokon induló duális képzések partnerszervezetei menüpontban található.

 

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi eljárásban (felvételi eljárás 2. szakasza). A vállalati felvételi eljárás részletei (időpontja, helye, módja, kapcsolatfelvételi lehetőségek stb.) ugyancsak a partnerszervezet saját honlapján, valamint az egyetemi honlapon érhetők el. Ezt követően a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítási határidőt megelőzően, de legkésőbb 2016. július 5-ig tájékoztatja a jelentkezőket és az egyetemet a kiválasztás eredményéről.

 

A jelentkezőnek – a sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárás ismeretében – ideje és lehetősége marad, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatárhúzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa. A jelentkezési sorrend változtatásának időpontja: 2016. július 9. A sikertelen vállalati felvételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást és nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.

 

 

További információk: http://www.ke.hu/dualis-kepzesek

 

Szeretettel meghívjuk Önt a Regionális Informatikai Roadshow-ra!

 

Napjaink egyik legfontosabb technológiai kihívása a cégek informatikai biztonságának megteremtése, annak megőrzése, megszilárdítása, és az ezzel kapcsolatos jogszabályok betartása (GDPR).

Ezzel a Roadshow-val hosszú évek óta hiánypótló rendezvénysorozat indul útjára, amivel szeretnénk a régióban működő cégek, az itt dolgozó szakemberek számára közelebb hozni a legmodernebb informatikai eszközöket, megoldásokat.

 

Jöjjön el és ismerje meg merre tart az IT világ, mik a legfrisebb trendek, és hogyan tegye cégének informatikai rendszerét még biztonságosabbá!

Próbálja ki az eszközöket, kérdezze a helyszínen szakértőinket és konzultáljon a világ legnagyobb IT gyártóinak a képviselőivel!

 

A Roadshow-n való részvétel INGYENES, de előzetes regisztrációhoz kötött!

 

A Roadshow programja:

09:30 – 9:55 Regisztráció (kávészünet)

10:00 – 10:20 MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA - informatikai fejlesztések pályázatból
10:20 – 10:45 DELL - Üzleti megoldások

10:45 – 11:10 GDPR előadás

11:10 – 11:35 MICROSOFT - Windows 10 Pro

11:35 – 12:00 Kávészünet (konzultáció a kiállítókkal)

12:00 – 12:25 HP - Legbiztonságosabb HP nyomtatók és számítógépek

12:25 – 12:50 VMWARE - Milyen VMware technológiák segítenek a GDPR megfelelésben

12:50 – 13:15 SIMPLESOFT - Projekt- és szabadságnyilvántartás

13:15 – 13:40 PANDA SECURITY- Védekezés a zsarolóvírusok ellen
13:40 – 15:00 Ebéd (konzultáció a kiállítókkal)

 

 

A Roadshow helyszínei és időpontjai:

 

2017.09.27. - Avalon Park - Miskolctapolca - sikeresen lezajlott

 

2017.10.11. - Mesés Shiraz Hotel - Egerszalók - sikeresen lezajlott

 

2017.10.26. - Central Hotel - Nyíregyháza - sikeresen lezajlott

 

2017.11.22. - Divinus Hotel - Debrecen - sikeresen lezajlott 

1. Mi a duális képzés? Miért jó a duális képzés? 

 

 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 1a. pontja alapján:

 

Duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.”

 

 

Miért jó a hallgatónak? 

 

 • Hallgatói munkabért kap a képzés teljes ideje alatt
 • Korszerű technológiákat, ipari folyamatokat ismer meg.
 • Szakmai gyakorlatot szerez a képzési idő alatt
 • Gyakorlatias tudást sajátít el, biztos problémamegoldó készségre tesz szert
 • Munkavállalói kompetenciákkal gazdagodik

   

Miért jó a cégnek? 

 

 • A legjobban teljesítő hallgatók közül új munkavállalókat választhat
 • A hosszabb gyakorlati idő alatt – biztosabbá válik az ismeretek átadása
 • Potenciális munkavállalóit testreszabott módon képezheti (szakmaspecifikus felkészítés, már az oktatási időszakban megvalósul)
 • Szakmai támogatóként, piaci szereplőként bekapcsolódik a felsőoktatás számára fontos képzési programjába

 

 

Miért jó a felsőoktatásnak? 

 

 • Az új típusú képzés új hallgatói jelentkezéseket eredményez
 • Minősített gyakorlati helyeket tud biztosítani hallgatói számára
 • Gyakorló szakemberek bevonásával tudja megvalósítani a képzési programot 
 • Élő, ipari kapcsolatokra tesz szert  

 

 

Mit jelent a dualitás a képzésben, munkavégzésben? 

 

 • A képzés tanévenként 2*24=48 hétből áll. Ebből évente átlagosan 26 hetet vesz igénybe az elméleti és 22 hetet a gyakorlati képzésre fordított idő. Az informatikai képzésre vonatkozóan a mi rendszerünkben az első 2 évben kevesebb gyakorlatod lesz (18 hét évente), melyet az elméleti oktatást követő időszakban kell teljesítened. Az 5. félévtől azonban magasabb óraszámban, minden héten heti 3 napban lesz lehetőséged elsajátítani a gyakorlatot a cégnél.
 • A cég a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt, melyben a gyakorlati munkavégzés, munkakörülmények mellett rögzítésre kerül a járandóság és a szabadság. A cégek specialitásaiknak megfelelő szabadon választható tárgyakat is meghirdethetnek a duális képzésben résztvevő hallgatók részére. A képzés végén lehetőség van olyan témájú szakdolgozatot készítenie a hallgatónak, ami a cég alkalmazott kutatási témáihoz kötődik. 
 • A hallgatói munkaszerződés alapján fizetendő jövedelmet törvény szabályozza, jelenlegi minimális mértéke a minimálbér 15%-a, hetente. (2015-ben ez az összeg 15.750.- Ft.) Ez a jövedelem adó és járulékmentes a hallgatói jogviszonyod miatt.

 

 

 

2. Hogyan jelentkezhetek?

 

 

 • Első lépésként eldöntötted, hogy informatikus szeretnél lenni, és beadtad jelentkezésedet a hagyományos módon az általad választott szakra a Miskolci Egyetemre (Ezt kizárólag elektronikusan a felvi.hu oldalról teheted meg).
 • Tájékozódj!, weboldalunkon, illetve személyesen a vállalatoknál megadott kapcsolattartók segítségével.
 • Válaszd ki, hogy az általad megpályázott szakon mely cégnél szeretnél duális képzésben résztvenni (a duális képzési formában résztvevő cégek listáját a honlapunkon közzétesszük). Felhívjuk figyelmed, hogy néhány cég közvetlenül várja jelentkezésedet a megadott elérhetőségeken!
 • A jelentkezéseket folyamatosan várjuk, 2016. március. 01. – március 31. közt. Töltsd le a jelentkezési űrlapot, majd kitöltve küldd el a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
 • Második körös felvételi jelentkezéseket 2016. április 1. – 2016. április 30. között fogadunk be!

 

A következő adatokra lesz szükséged:

 

 • személyes adatok (név, születési dátum, lakcím)
 • elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám)
 • tanulmányi eredmények (11. félév és év vége, 12. félév)
 • add meg a kiválasztott alapszakok sorrendjét, melyekre a duális képzési formában jelentkezel
 • add meg, hogy a választott alapszak(-ok)on mely céghez/cégekhez kívánsz jelentkezni – maximum 3 cég jelölhető meg preferencia sorrendben
 • írd le pár mondatban, hogy miért akarsz informatikus lenni, és miért ezekhez a céghez szeretnél bekerülni a duális képzésbe! Nagyon fontos, hogy ha egy kicsit is beszélsz angolul vagy németül, akkor ezen a nyelven fogalmazd meg gondolataidat!

 

Felhívjuk figyelmed, hogy néhány cég közvetlenül várja jelentkezésedet a megadott elérhetőségeken! Így ha a Bosch, Saigo, Takata vagy Jabil cégekhez is szeretnél jelentkezni, nekik külön küldd el a jelentkezésedet!

 

 • A jelentkezéseket feldolgozzuk és továbbítjuk a cégek felé.
 • A vállalatok közvetlenül veszik fel a kapcsolatot a kiválasztott diákokkal és számíthatsz személyes elbeszélgetésre is (2016. április 20. – 2016. május 31. közötti időszakban), ami alapján a végső döntés megszületik.
 • A vállalat döntéséről legkésőbb június 20-ig kapsz tájékoztatást.
 • Ez az időbeosztás lehetővé teszi, hogy ha szükséges, akkor sorrendet tudj módosítani még a felvételi folyamat lezárulta előtt. Módosítás egy alkalommal lehetséges 2016.július 10-ig!
 • Pozitív döntés esetén a vállalat feltételes hallgatói munkaszerződést köt veled, mely rögzíti a duális gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat, a hallgatói foglalkoztatás kereteit, illetve minden olyan egyéb feltételt, mely az adott cég esetében szükséges. Fontos, hogy te is tisztában légy a szerződés tartalmával, ezért figyelmesen olvasd el mielőtt aláírod! A szerződés azért feltételes, mert abban az esetben lép életbe, ha a hagyományos felvételi eljárás keretében felvételt nyertél a Miskolci Egyetemre.
 • Ponthatárhúzás 2016. július 26-án lesz, ekkor dől el, kiket vettek fel állami finanszírozású vagy önköltséges képzésre, illetve kiknek nem sikerült a felvételi. A duális képzési formára a vállalat által kiválasztott jelentkezőknek az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében felvételt kell nyerniük az adott felsőoktatási képzésre.
 • Sikeres felvételit követően az egyetemi beiratkozásnál (2016. szeptember) kell a tanulmányi irodán leadnod a duális cégtől kapott igazolást a szerződéses jogviszonyodról, ez alapján kapsz majd további tájékoztatást a teendőkről. A vállalat által kiválasztott jelentkezők a pozitív besorolási döntést (ponthatár megállapítását) és a beiratkozást követően az felsőoktatási intézménynél

 

 

 

 3. Kapcsolódó jogszabályok

 

 

 • július 24. napi hatállyal a duális képzés fogalmát (beiktatta: 2014. évi XXXVI. törvény 40. § (1). hatályos: 2014. VII. 24-től.): 108. § 1a. pontja határozza meg a duális képzéseket
 • A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet meghatározza a szakmai gyakorlatra köthető együttműködési megállapodás és a hallgatói munkaszerződés tartalmát.
 • A 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelettel módosított a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet meghatározta a Duális Képzési Tanácsot.
 • 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik az alapképzési és mesterképzési szakok jegyzékéről.
 • Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet határozza meg a szakokon szerezhető kompetenciákat
 • A felsőoktatási felvételi eljárásról 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet § (4) bekezdése értelmében, a jelentkező az Nftv. 108. § 1a. pontja szerinti képzési területhez tartozó szakra vonatkozó felvételi döntést követően a felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére, a duális képzésre jogosult felsőoktatási intézmény külön döntése alapján duális képzésben vehet részt.
 • 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140185.298188 

 

 

További információk: http://www.idkk.hu 

                                  http://gepesz.uni-miskolc.hu/?menu=0&main=DU%C1LIS%20K%C9PZ%C9S&mparent=-&mlevel=0

Alkategóriák

A weblap bizonyos funkcióihoz és a célzott hirdetésekhez sütiket (cookie-kat) alkalmazunk.

A sütikről, engedélyezésükről és tiltásukról itt olvashat bővebben. További információk

Hozzájárulok

 

Cookie szabályzat

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. Jelen cookie szabályzat a www.szinvanet.hu weboldalra (továbbiakban: weboldal) vonatkozik.

 

Mik azok a cookie- k?

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

- megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,

- emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie,

- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és

- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 

Sütik fajtái

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „session” („munkamenet sütiket”) vagy „persistent” („állandó sütiket”).

Session cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Persistent Cookies: ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt (nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Ilyen adat például a tényleges vásárlók aránya a honlapot még a bevásárlókosár elérése előtt elhagyó látogatókkal szemben.

 

A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

- Google Analytics (további információ: https://www.google.com/analytics)

- Kampányaink sikerességét mérő, hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütik: Google Adwords (további információ: http://adwords.google.hu/)

 

Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezzük sütik használatát a felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére honlapunkon.

 

Harmadik féltől származó sütik

Weboldalunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások adatvédelmi- és süti-szabályzatát.

 

Cookie-k letiltásának és / vagy eltávolításának módja:

A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

 

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

 

Impresszum  |  Szinva Net © 2012