2018. 01. 10.

 

Hirdetmény

A Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.05-10-000527; továbbiakban a „Társaság”) az alábbi hirdetményt teszi közzé:

 

A Társaság a 2017. december 11. napján meghozott 2/2017 (12.11.) számú közgyűlési határozatával a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Társaság teljes alaptőkéjét képező 40.000.000 Ft, azaz Negyvenmillió forint, 199 db, egyenként 200.000.- Ft, azaz Kétszázezer forint névértékű, nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvényének („A” részvénysorozat), és egy darab 200.000,- Ft azaz Kétszázezer forint névértékű, nyomdai úton előállított osztalékelsőbbségi részvényének („B” részvénysorozat) dematerializált részvénnyé történő átalakításáról döntött.

 

A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott helyen és megjelölt időszakban nyújtsák be azzal, hogy a benyújtással egyidejűleg jelöljék meg azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek. Ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni.

 

A részvények benyújtásának helye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.

 

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak: 2018. január 11-től 2018. március 11-ig.

 

A részvények a fent megjelölt benyújtási helyen, munkanapokon 9 és 17 óra között nyújthatók be.

 

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2018. március 12.

 

Az átalakítás lezárásának időpontja: 2018. május 11. azzal, hogy ha minden részvényt benyújtásra került, akkor az átalakítás korábban is lezárható.

 

Az átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított értékpapír benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap.

 

A kibocsátó a nyomdai úton előállított értékpapírt az átalakítás napjával érvénytelenné nyilvánítja és dematerializált értékpapírrá alakítja.

 

A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

 

A nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtottnak tekintendő, abban az esetben, ha:

 

Az érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámait a Társaság nyilvántartásba veszi, és a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a központi értéktár a kibocsátó számára vezetett központi értékpapír-számlán tartja nyilván azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illetik.

 

Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír tulajdonosa követelheti a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés már megtörtént, a dematerializált értékpapír ellenértékét.

 

Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő, a tulajdonos által át nem vett dematerializált részvényeket a Társaság az átalakítástól számított hat hónapon belül befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti.

 

A Társaság az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben is.

 

Budapest, 2018. január 10.

 

Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 


 

2015. 04. 08.

 

Sajtóközlemény

 

rugalmas foglalkoztatási formákat vezetett be a szinva net zrt.!

 

 

Hamarosan zárul a Szinva Net Informatika Zrt. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0848 azonosítószámú „Rugalmas munkahelyi formák megvalósítása a Szinva Net Kft-nél” című projektje. A pályázat 2012-ben került benyújtásra és 2014-ben 8 434 139 Ft támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretében.

 

 

A projekt keretében a Szinva Net Zrt. rugalmas foglalkoztatási formákat vezetett be rugalmas munkaidővel, túlmunka tervszerű csúsztatásával illetve a munkaterhelés ciklikusságához igazodó munkarenddel. A projekt fő célja a munka és magánélet összeegyeztethetőségének elősegítése, értékes munkaerő megtartása volt, melyek elősegítik hosszú távon a cég kapcsolatrendszerének bővülését illetve bevételének növelését. A Szinva Net Zrt. Magyarország egyik vezető informatikai vállalkozása, tevékenységi körük az egész országra kiterjed. A vállalkozás célja, ügyfélkörének bővítése, valamint a meglévő ügyfelek megtartása. Ehhez azonban a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak megtartása szükséges. A cég munkatársai kötött munkaidőben dolgoztak, a mindennapi munkájukat határidők szabták és szabják meg, így előfordult, hogy túlórázniuk kellett, a cég a mindennapi munkavégzésen szeretett volna javítani. A rugalmas foglalkoztatás iránti igény mind a vezetőség, mind pedig a munkatársak részéről megjelent. A projekt során 8 fő vett részt Szervezetfejlesztési tréning 1-2. modulján, továbbá 3 fő a Szervezetfejlesztési tréning 3-4. modulján. A képzéseken résztvevők a szakmailag legképzettebb oktatóktól sajátíthatták el a megfelelő tudást, amely a cég fejlődéséhez elengedhetetlen volt. Ezt a tudást folyamatosan frissítik a pályázat befejezését követően is, ezért az, nem avul el.

 

 

A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése által hatékonyabban működik a cég, erős szervezeti egység alakult ki, így már a meglévő partnerkör megtartása és bővítése is megvalósult. A munkatársak rugalmas munkaformában dolgoznak tovább, illetve béren kívüli juttatásokban részesülnek a projekt befejezését követően is.